Termovize fotovoltaiky

Termovize fotovoltaiky je předpokladem pro maximální získanou elektrickou energii z fotovoltaických elektráren. Během používání se na solárních panelech vyskytují defekty, které snižují účinnost celé FVE a tím zisk z prodeje elektřiny.

Diagnostika fotovoltaických panelů se provádí několika způsoby:

  • Přímé měření voltampérových charakteristik v terénu – měření charakteristik pro každý panel zvlášť
  • Termovizní diagnostika panelů – měření pomocí termokamery
  • Elektroluminiscence – detailní diagnostika FV panelů (detekce prasklin a defektů), laboratorně
  • Flash test – komplexní posouzení výkonnosti FV panelu, laboratorně

Z uvedených testů poskytujeme termovizní diagnostiku fotovoltaických elektráren. Měření probíhá v terénu za přítomnosti technika, který za pomoci termokamery pořídí termosnímky vybraných panelů a předpokládaných závadných míst. Relativně teplejší barvy na snímcích pak signalizují defekty jednotlivých článků solárních panelů.

Součástí měření je také kontrola rozvodů trafostanic, elektroinstalace hlavních a podružných rozvaděčů, při jejich zatížení a odhalení možných problémů spojených s jejich provozem.

Ideálním dobou pro termovizi fotovoltaiky je letní sezona, kdy je úhel dopadu slunečního světla na panely optimální. Pro zahájení termovizního měření je třeba, aby byla FVE v provozu a byl k dispozici plán modulů.